UPROSZCZONE POSTĘPOWANIE RESTRUKTURYZACYJNE

W dniu 24 czerwca 2020 roku na mocy tzw. Tarczy 4.0 (Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19) weszły w życie przepisy regulujące nowy typ postępowania restrukturyzacyjnego.

Ustawodawca przewiduje możliwość przeprowadzenia postępowania o zatwierdzenie układu, uregulowanego w ustawie z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne z modyfikacjami pozwalającymi na szybsze i efektywniejsze zawarcie układu z wierzycielami, z zapewnieniem ochrony słusznych praw wierzycieli. Jak można przeczytać w uzasadnieniu do projektu Tarczy 4.0 „Proponowana zmiana ma obowiązywać w okresie, który ocenia się jako czas oddziaływania negatywnych skutków ekonomicznych powstałych z powodu szerzenia się epidemii COVID-19.”.

Warunki

Aby przedsiębiorca mógł skorzystać z uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego, muszą zostać spełnione dwa warunki:

  • zawarcie przez przedsiębiorcę umowy z doradcą restrukturyzacyjnym, który będzie pełnił funkcję nadzorcy układu,
  • dokonanie obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu.

Od dnia obwieszczenia dłużnik uzyskuje ochronę przed działaniami wierzycieli i jednocześnie rozpoczyna bieg terminu 4 miesięcy na wpłynięcie do sądu wniosku o zatwierdzenie układu przez sąd. W przypadku bezskutecznego upływu tego terminu postępowanie o zatwierdzenie układu zostaje umorzone z mocy prawa.

Nadzorca układu wspólnie z przedsiębiorcą przeprowadzają głosowanie nad układem, które może odbyć się z wykorzystaniem elektronicznych środków komunikacji. Dopiero po uzyskaniu większości 2/3 łącznej wartości wierzytelności oraz ponad połowy głosujących rozpocznie się etap drugi i zostanie złożony do sadu wniosek o zatwierdzenie układu. Po prawomocnym zatwierdzeniu układu rozpocznie się faza wykonania układu.

Zabezpieczenie interesów wierzycieli

Podczas uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego dłużnik zostaje ograniczony w możliwości dysponowania majątkiem swojego przedsiębiorstwa. Może on dokonywać jedynie czynności zwykłego zarządu, a do czynności wykraczających poza zwykły zarząd będzie musiał uzyskać zgodę nadzorcy układu. Ponadto wierzyciel może złożyć do sądu wniosek o uchylenie skutków opublikowania obwieszczenia, jeżeli prowadzą one do pokrzywdzenia wierzycieli. Z kolei jeżeli doszło do dokonania obwieszczenia o otwarciu uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego w złej wierze, dłużnik ma ponosić także odpowiedzialność odszkodowawczą.

Zalety postępowania

Zaletą uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego jest przede wszystkim jego pozasądowy charakter połączony z czasową ochroną przed skutkami postępowań egzekucyjnych. Od obwieszczenia o wszczęciu postępowania wierzyciele co do zasady nie mogą prowadzić przeciwko przedsiębiorcy postępowań egzekucyjnych. Co więcej następuje czasowe wstrzymanie obowiązku spłaty zobowiązań układowych oraz ograniczenie dopuszczalności wypowiadania dłużnikowi takich umów jak umowy najmu lub dzierżawy lokalu lub nieruchomości, w których jest prowadzone przedsiębiorstwo dłużnika, umowy kredytu, leasingu, ubezpieczeń majątkowych, umów rachunku bankowego, umów poręczeń, umów obejmujących licencje udzielone dłużnikowi oraz gwarancji lub akredytyw.

SCHEMAT UPROSZCZONEGO POSTĘPOWANIA RESTRUKTRYZACYJNEGO