Kiedy firma staje się podmiotem niewypłacalnym lub zagrożonym niewypłacalnością?

Wiele osób uważa, że ogłoszenie upadłości przez firmę oznacza bankructwo i porażkę z prawdziwego zdarzenia. Zadłużenie przedsiębiorstwa jest oczywiście sytuacją trudną, ale nie pozostaje bez wyjścia. Zastanówmy się, kiedy możemy mówić o niewypłacalności przedsiębiorstwa lub zagrożeniem takim stanem rzeczy.

1. Kiedy firma staje się podmiotem niewypłacalnym?
2. Niewypłacalność a świadczone usługi
3. Niewypłacalność a zagrożenie niewypłacalnością

Kiedy firma staje się podmiotem niewypłacalnym?

Zgodnie z obowiązującym prawem upadłościowym i naprawczym, niewypłacalność przedsiębiorstwa określa się wówczas, gdy nie dotrzymuje od wymagalnych terminów spłat swoich zobowiązań finansowych. Co więcej, firma uznana zostaje za niewypłacalną również wtedy, gdy jej zobowiązania przekroczą wartość posiadanego majątku (nawet jeśli są one regularnie spłacane). Jeśli występuje któryś z powyższych przypadków, zachodzi podstawa do złożenia wniosku o zawarcie układu w postępowaniu restrukturyzacyjnym lub ogłoszenie upadłości konsumenckiej. To pierwsze rozwiązanie jest zdecydowanie korzystniejsze, ponieważ nie wiąże się z całkowitym pozbawieniem majątku firmowego.

Niewypłacalność a świadczone usługi

Warto dodać, że o niewypłacalności przedsiębiorstwa nie świadczą wykonywane przez niego zobowiązania niepieniężne, czyli np. niewykonanie usługi czy dostarczenie towaru. Dopiero w sytuacji, gdy owe zobowiązania niepieniężne zaczną zastępować wymagalne należności pieniężne (które nie są regulowane zgodnie z ustalonymi wcześniej terminami), można zacząć mówić o niewypłacalności bądź zagrożeniem niewypłacalnością dłużnika. Tego typu sytuacje występują np. w przypadku zerwania umowy przez kontrahenta lub skorzystanie przez wierzyciela z usług przedsiębiorcy.

Niewypłacalność a zagrożenie niewypłacalnością

Warto podkreślić, że podmiot niewypłacalny to nie to samo, co podmiot zagrożony niewypłacalnością. Pierwsze pojęcie odnosi się bowiem do sytuacji, gdy przedsiębiorstwo zostało już uznane za niewypłacalne i musi podjąć konkretne kroki w celu zawarcia układu restrukturyzacyjnego bądź ogłoszenia upadłości. Drugi przypadek nie kwalifikuje się oczywiście do ogłoszenia upadłości, ale jak najbardziej może starać się o zawarcie układu z wierzycielami. Aby to zrobić, warto w pierwszej kolejności skontaktować się z nadzorcą układu postępowania restrukturyzacyjnego, którego wsparcie jest w tym procesie niezbędne.
Warto pamiętać, że z nawet najtrudniejszej sytuacji jest rozsądne wyjście. Jeśli chcesz znaleźć je wspólnie z nami, serdecznie zapraszamy!