Skutki objęcia wierzytelności układem w postępowaniu restrukturyzacyjnym

Układ w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest jednym z czterech postępowań naprawczo-oddłużeniowych. Stanowi porozumienie pomiędzy dłużnikiem a jego wierzycielami. Ten rodzaj postępowania określa sposób zaspokojenia wierzytelności, terminy zapłaty oraz ewentualną redukcję wysokości wierzytelności. Wierzytelność, która jest zabezpieczona na majątku dłużnika jest wierzytelnością „uprzywilejowaną” pośród wszystkich zobowiązań.

Podstawowe zasady obejmowania wierzytelności układem

Objęcie wierzytelności układem oznacza, że wierzytelność ta będzie podlegać zaspokojeniu w ramach przyjętego układu. O objęciu wierzytelności układem decyduje moment powstania wierzytelności osobistych dłużnika. Zobowiązania powstałe przed dniem otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego będą objęte układem, natomiast wierzytelności powstałe po otwarciu postępowania oraz w dacie otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego nie będą mogły zostać objęte układem.

Jakie wierzytelności mogą zostać objęte układem?

Układ obejmuje takie zobowiązania, za które dłużnik ponosi odpowiedzialność osobistą i odpowiada swoim majątkiem. Ponadto, układ może objąć wierzytelności posiadające zabezpieczenia rzeczowe, co uzależnione jest od zgody wierzyciela.

Obok wierzytelności osobistych układem objęte są też odsetki od wierzytelności głównej powstałe przed datą otwarcia postępowania lub ustalonym dniem układowym bez względu na ich rodzaj. Układ obejmuje także odsetki powstałe po dacie otwarcia postępowania lub ustalonym dniu układowym.

Z kolei wierzytelność warunkowa będzie mogła zostać objęta układem tylko wówczas, jeśli warunek ziści się w czasie wykonywania układu. Ponadto, układem objęte są także wszystkie wierzytelności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, których obowiązek uiszczenia powstał przed otwarciem postępowania restrukturyzacyjnego.

Jakie wierzytelności nie mogą zostać objęte układem?

Z układu wyłączone są wierzytelności alimentacyjne oraz renty z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci oraz z tytułu zamiany uprawnień objętych treścią prawa dożywocia na dożywotnią rentę, w tym także taką rentę, którą ustanowiono umownie lub w drodze ugody. Układem nie mogą zostać objęte wierzytelności z tytułu roszczeń o wydanie mienia i zaniechanie naruszania praw oraz wierzytelności, za które dłużnik odpowiada w związku z nabyciem spadku po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, po wejściu spadku do masy układowej lub sanacyjnej.

Wierzytelności wymagające zgody wierzyciela

Do wierzytelności wymagających zgody wierzyciela na objęcie układem zaliczamy wierzytelności wynikające ze stosunku pracy, wierzytelności zabezpieczone na mieniu dłużnika prawem rzeczowym tj. hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipoteką morską, w części znajdującej pokrycie w wartości przedmiotu zabezpieczenia oraz wierzytelności zabezpieczone przeniesieniem na wierzyciela własności rzeczy, wierzytelności lub innego prawa.

Więcej informacji na ten temat udzieliła nasza ekspertka Paula Korol w artykule pt. „Postępowanie restrukturyzacyjne – skutki objęcia wierzytelności układem” w ramach cyklu „Biznes w czasie kryzysu” dla dziennika Rzeczpospolita.

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem – link