RESTRUKTURYZACJA WIERZYTELNOŚCI

Pomożemy Ci skutecznie skorzystać z przysługujących Ci praw:
  • Dokonamy analizy sytuacji finansowej twojego kontrahenta, w tym przedstawionych przez niego planów naprawczych
  • Przygotujemy odpowiednie wnioski do sądu lub kontrahenta
  • Zapewnimy wsparcie na Zgromadzeniu Wierzycieli i w Radzie Wierzycieli
  • Będziemy nadzorować i kontrolować wykonanie planu restrukturyzacyjnego i układu

Pamiętaj!
Rada Wierzycieli może swoją uchwałą dokonać zmiany osoby nadzorcy/zarządcy za zgodą wierzycieli.
Zmiana osoby nadzorcy/zarządcy nastąpi także na wniosek dłużnika.

Restrukturyzacja wierzytelności – czym jest?

Restrukturyzacja to często najlepszy sposób dla przedsiębiorstw na wyście z długów i patowej sytuacji, w jakiej się znalazły. To rozwiązanie, które pomoże Ci obniżyć saldo zadłużenia wobec Urzędu Skarbowego, banku, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a także kontrahentów nawet o kilkadziesiąt procent. Naszym zadaniem jest ochrona przedsiębiorców oraz ich majątków przed działaniami komorników sądowych i skarbowych, a także ustalenie spłaty zobowiązań. Restrukturyzacja wierzytelności to szybki proces działania, który uchroni firmę przed bankructwem i pozwoli wrócić na rynek.

Zgłoszenie wierzytelności w procesie restrukturyzacyjnym

Czym jest spis wierzytelności w procesie restrukturyzacyjnym? Spis wierzytelności to wykaz wszystkich wierzytelności w stosunku do dłużnika, które powstały przed dniem otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego oraz są wierzytelnościami osobistymi lub osobistymi zabezpieczonymi rzeczowo. Jak to rozumieć? Zgłoszenie wierzytelności w procesie restrukturyzacyjnym nie przewiduje formalnego trybu, ponieważ jego sporządzenie odbywa się na podstawie ksiąg rachunkowych i innych dokumentów dłużnika.

Co oznacza umieszczenie w spisie wierzytelności?

Umieszczenie wierzyciela w spisie rodzi szereg skutków, które pozytywnie wpływają na jego sytuację prawną. Jeżeli dana wierzytelność wynosi co najmniej 20% ogólnej sumy wierzytelności, wierzyciel ma prawo wystąpić z wnioskiem o powołanie Rady Wierzycieli, a także może mieć wpływ na jej skład. Jeżeli natomiast wierzycielowi przysługuje wierzytelność w wysokości większej niż 30% ogólnej sumy wierzytelności, wierzyciel jest uprawniony do złożenia własnych propozycji układowych. Gdy dłużnik ogłasza upadłość, wierzyciel przy zgłoszeniu wierzytelności może powołać się na uznanie wierzytelności w spisie wierzytelności sporządzonym w postępowaniu restrukturyzacyjnym.

Wierzytelność spoza spisu

Może zdarzyć się tak, że część wierzyciel zapomni podać do utworzonego już spisu jednej, albo kilku wierzytelności. Taką sytuację reguluje art.100 Prawa restrukturyzacyjnego. Zgodnie z nim, jeżeli po złożeniu spisu wierzytelności, zostanie ujawniona wierzytelność, która z jakichś powodów nie została umieszczona w spisie, zarządca, albo nadzorca zarządza uzupełnienie spisu wierzytelności. Należy pamiętać, że nieuwzględnienie wierzytelności w spisie, nie stanowi przeszkody do jej dochodzenia we właściwym trybie.