Anna Jankowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą ENERGO BUD Anna Jankowska

Anna Jankowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą ENERGO BUD Anna Jankowska

Działając w imieniu SIW Doradcy Restrukturyzacyjni sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, pełniejącej funkcję nadzorcy układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu Anny Jankowskiej prowadzącej działalność pod firmą ENERGO BUD (dalej zwana „Dłużnik” lub „ENERGO BUD”) posługującej się numerem NIP: 8321022469 z siedzibą w Wieluniu (98-300) przy ul. Bartosza Głowackiego 8A, niniejszym zawiadamiam, że w dniu 16 stycznia 2023 roku w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, pod numerem 20230116/00327 ukazało się obwieszczenie o ustaleniu dnia układowego.

Dzień układowy ustalono na 31 stycznia 2023 roku

Ponadto informuję, że od daty obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego tj. od dnia 16 stycznia 2023 roku:

 1. dłużnik jest uprawniony do wykonywania czynności zwykłego zarządu. Nadzorca układu wykonuje zaś uprawnienia nadzorcy sądowego
 2. kontrahent dłużnika nie może wypowiedzieć mu:
  • umów najmu lub dzierżawy lokalu lub nieruchomości, w których jest prowadzone przedsiębiorstwo dłużnika;
  • umów kredytu w zakresie środków postawionych do dyspozycji kredytobiorcy przed dniem otwarcia postępowania;
  • umów leasingu;
  • ubezpieczeń majątkowych;
  • umów rachunku bankowego;
  • umów poręczeń;
  • umów obejmujących licencje udzielone dłużnikowi;
  • gwarancji lub akredytyw wystawionych przed dniem obwieszczenia;
  • innych umów o podstawowym znaczeniu dla prowadzenia przedsiębiorstwa;
 3. nadzorca układu sporządzi spis umów o podstawowym znaczeniu dla prowadzenia przedsiębiorstwa dłużnika oraz złoży go do akt postępowania w terminie trzech tygodni od daty obwieszczenia;
 4. ochrona przed wypowiedzeniem nie jest skuteczna w przypadku, gdy podstawą wypowiedzenia umowy jest niewykonywanie przez dłużnika po dniu obwieszczenia o dniu układowym zobowiązań nieobjętych układem lub inna okoliczność przewidziana w umowie, jeżeli zaistniała po dniu obwieszczenia;
 5. postępowanie egzekucyjne skierowane do majątku dłużnika wszczęte przed dniem obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego ulega zawieszeniu z mocy prawa z dniem tegoż obwieszczenia;
 6. skierowanie egzekucji do majątku dłużnika oraz wykonanie postanowienia o zabezpieczeniu roszczenia lub zarządzenia zabezpieczenia roszczenia na majątku dłużnika jest niedopuszczalne po dniu obwieszczenia.

Nadzorca układu zobowiązany jest m.in. do sporządzenia spisu wierzycieli dłużnika. Dłużnik przekazał nadzorcy spis wierzytelności sporządzony na podstawie własnych ksiąg rachunkowych. Mając na celu rzetelne wypełnienie swoich obowiązków proszę o przekazanie informacji o sumie przysługującej Państwu wierzytelności według stanu na dzień 31 stycznia 2023 roku ze wskazaniem kwoty należności głównej oraz należności ubocznych z tytułu kosztów oraz odsetek do dnia 7 lutego 2023 roku.

Na obecnym etapie postępowania nadzorca układu przy udziale dłużnika sporządzi plan restrukturyzacyjny oraz propozycje układowe. Niezwłocznie po zakończeniu tych prac powyższe dokumenty zostaną udostępnione wierzycielom poprzez ich zamieszczenie w aktach postępowania.

Nadzorca układu poinformuje wierzycieli o trybie oraz sposobie głosowania w odrębnej korespondencji po wykonaniu powyższych czynności. Informacja o sposobie głosowania zostanie także zamieszczona w aktach postępowania.

Akta postępowania prowadzone są w systemie teleinformatycznym - Krajowym Rejestrze Zadłużonych dostępnym pod adresem: https://krz.ms.gov.pl.  W załączeniu przesyłam instrukcję założenia konta systemie oraz złożenia wniosku o udzielenie dostępu do akt.

Akta sprawy udostępnia się także w biurze nadzorcy układu, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie. Akta mogą zostać udostępnione każdemu uczestnikowi postępowania oraz każdemu, kto dostatecznie usprawiedliwi potrzebę ich przejrzenia.

Biuro nadzorcy układu dostępne jest w dni powszednie w godzinach 10:00-15:00 pod adresem: ul. Grzybowska 4U – 7A, 00-131 Warszawa.  Udostępnienie akt wymaga wcześniejszego kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu wglądu.

Adres korespondencyjny do kontaktu dla wierzycieli ul. Grzybowska 4U – 7A, 00-131 Warszawa, a także info@doradcyrestrukturyzacyjni.biz

Osoba do kontaktu ze strony Nadzorcy układu: Paula Korol, numer telefonu: 503 920 214, adres email: p.korol@siw.pl.