Anna Jankowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą ENERGO BUD Anna Jankowska

ZAWIADOMIENIE O GŁOSOWANIU NAD UKŁADEM
INFORMACJA O SPOSOBIE GŁOSOWANIA

Działając w imieniu SIW Doradcy Restrukturyzacyjni sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, pełniejącej funkcję nadzorcy układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu Anny Jankowskiej prowadzącej działalność pod firmą ENERGO BUD posługującej się numerem NIP: 8321022469 z siedzibą w Wieluniu (98-300) przy ul. Bartosza Głowackiego 8A (dalej zwana „Dłużnik” lub „ENERGO BUD”), niniejszym na podstawie art. 212 ust. 2 ustawy z dnia z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2021 r. poz. 1588; dalej jako „p.r.”) zawiadamiamy o głosowaniu nad układem oraz przesyłamy informacje o sposobie głosowania wraz z informacją o sposobie uwierzytelnienia w systemie teleinformatycznym Krajowym Rejestrze Zadłużonych (dalej również jako „System” oraz „KRZ”) oraz pouczeniem o sposobie wypełnienia i złożenia karty do głosowania.

Obwieszczenie o ustaleniu dnia układowego ukazało się w dniu 16 stycznia 2023 r. w systemie teleinformatycznym Krajowego Rejestru Zadłużonych, pod nr 20230116/00327. Dzień układowy ustalono na 31 stycznia 2023 roku.

Głosowanie nad układem Anny Jankowskiej prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą ENERGO BUD Anna Jankowska rozpoczyna się z chwilą umieszczenia w systemie informacji o sposobie głosowania wraz z kartą do głosowania, wierzyciele powinni oddać głos najpóźniej do dnia 14 kwietnia 2023 r.

 

 1. INFORMACJA O SPOSOBIE GŁOSOWANIA

Informuję, że wierzyciele mogą oddać głos poprzez bezpośrednie oddanie głosu w systemie informatycznym obsługującym postępowanie - Krajowy Rejestr Zadłużonych (KRZ) dostępny na portalu https://prs.ms.gov.pl/krz. Wierzyciele mogą oddać głos poprzez wysłanie karty do akt postępowania za pośrednictwem „Pisma innego” (kod: 70008).

W tym miejscu wskazuję, że karta winna zostać opatrzona podpisem elektronicznym lub uwierzytelniona za pomocą profilu zaufanego, w przeciwnym razie wierzyciel winien jest doręczyć nadzorcy także oryginał karty do głosowania w nieprzekraczalnym terminie 3 dni od daty wysłania skanu karty w systemie.

Celem usprawnienia głosowania wierzyciel może także oddać głos korespondencyjnie, wysyłając wypełnioną i podpisaną kartę do głosowania wraz z pełnomocnictwem na adres: Sadkowski i Wspólnicy sp.k. ul. Grzybowska 4, lok. U-7A, 00-131 Warszawa do dnia 5 kwietnia 2023 roku. W takim wypadku należy dołączyć pełnomocnictwo – w załączeniu przesyłamy wzór pełnomocnictwa dla r. pr. Aniki Sitkowskiej do złożenia karty do akt postępowania prowadzonego w systemie KRZ, jeżeli pełnomocnictwo to nie zostanie udzielone głos nie będzie mógł zostać umieszczony w systemie oraz nie będzie ważny. W takim wypadku do karty i pełnomocnictwa należy także dołączyć potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa. 

Pełnomocnictwo musi zawierać dane osoby uprawnionej do reprezentacji oraz podmiotu w imieniu, którego występuje. Przez szczegółowe dane należy rozumieć m.in. Imię i nazwisko, PESEL osoby udzielającej pełnomocnictwa, firmę, adres zamieszkania lub siedzibę.

Ponadto informuję, że:

 1. Wierzyciele mogą głosować osobiście lub przez pełnomocnika.
 2. Jeżeli wierzyciel reprezentowany jest przez pełnomocnika, w tym profesjonalnego pełnomocnika, do karty do głosowania należy dołączyć właściwe pełnomocnictwo wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej. 
 3. Jeżeli wierzyciel jest osobą prawną wymagana karta do głosowania musi zostać podpisana poprzez osoby uprawnione do jej reprezentacji zgodnie z treścią wpisu w rejestrze.
 4. Jeżeli wierzyciel jest spółką cywilną karta musi zostać opatrzona podpisem każdego ze wspólników. Jeżeli do reprezentowania spółki uprawniony jest jeden wspólnik do karty należy załączyć dokument potwierdzający uprawnienie. Jeżeli zaś karta zostanie opatrzona podpisem jednego wspólnika do karty należy załączyć pełnomocnictwa udzielone mu przez pozostałych wspólników zgodnie z pkt 2 powyżej.

 

 1. POUCZENIE O SPOSOBIE UWIERZYTELNIENIA W SYSTEMIE KRZ

Do oddania głosu za pośrednictwem systemu teleinformatycznego wymagane jest uprzednie założenie konta w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Instrukcję założenia konta przesyłamy w załączeniu do niniejszej korespondencji.

Dla założenia konta wymagane jest posiadanie lub założenie konta w krajowym węźle identyfikacji elektronicznej tj. profil zaufany, e-dowód lub moje ID albo kwalifikowany podpis elektroniczny. Najszybsze jest założenie profilu zaufanego, tożsamość zostanie wówczas potwierdzona poprzez logowanie do bankowości elektronicznej.

Do uwierzytelnienia w systemie KRZ wymagane jest posiadanie podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego.

 

 1. PUCZENIE O SPOSOBIE WYPEŁNIENIA KARTY DO GŁOSOWANIA

W złączeniu do niniejszej korespondencji przesyłam także kartę do głosowania, którą należy wypełnić zgodnie z treścią art. 213 p.r. Prawidłowo wypełniona karta do głosowania musi zatem zawierać:

1) imię i nazwisko głosującego wierzyciela albo jego nazwę oraz numer PESEL albo numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku ich braku - inne dane umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację, miejsce zamieszkania albo siedzibę, adres, a gdy wierzycielem jest spółka osobowa, osoba prawna albo inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - imiona i nazwiska reprezentantów, w tym likwidatorów, jeżeli są ustanowieni;

2) kwotę wierzytelności głosującego wierzyciela;

3) grupę obejmującą kategorię interesów, jeżeli zostały przewidziane, do której został zaliczony głosujący wierzyciel;

4) sumę wierzytelności objętych układem z mocy prawa oraz sumę wierzytelności, która może zostać objęta układem po wyrażeniu zgody przez wierzyciela – jeżeli dotyczy;

5) wskazanie dnia układowego;

6) pełną treść propozycji układowych z jednoznacznym wskazaniem, które z propozycji dotyczą głosującego wierzyciela. Proszę o podkreślenie w treści propozycji numeru grupy, do której zostaliście Państwo przypisani;

7) treść głosu oddanego przez wierzyciela „za” albo „przeciw” układowi w rubryce  B.2.;

8) wskazanie dnia oddania głosu;

9) podpis wierzyciela, osób uprawnionych do jego reprezentowania albo podpis jego pełnomocnika;

10) przypadku gdy informacje nie mieszczą się w odpowiednich rubrykach, należy je umieścić na   kolejnych ponumerowanych kartach formatu A4 ze wskazaniem uzupełnianej rubryki, a jeżeli dokument wypełniany jest elektronicznie, należy dodać niezbędną liczbę wierszy w danej rubryce

11) kwoty wierzytelności w walucie obcej, na potrzeby postępowania restrukturyzacyjnego, podawane są w walucie polskiej po przeliczeniu według średniego kursu walut obcych w Narodowym Banku Polskim na dzień 31 stycznia 2023 r.

 

Karta do głosowania niespełniająca wymogów określonych powyżej jest nieważna.

Wzór karty do głosowania oraz pełnomocnictwa zostaną umieszczone na oficjalnej stronie internetowej nadzorcy układu www.doradcyrestrukturyzacyjni.biz  w zakładce „Postępowania”.

 

 1. PROPOZYCJE UKŁADOWE DŁUŻNIKA

Układ zakłada podział wierzycieli na pięć grup obejmujących poszczególne kategorie interesów. Propozycje układowe opisują sposoby restrukturyzacji zobowiązań Dłużnika. Obok przygotowanych propozycji układowych obowiązują ogólne zasady związane z wykonywaniem układu, tj. 

 1. Wierzytelności przysługujące wierzycielom zostały podzielone na pięć grup wyodrębnionych ze względu na poszczególne kategorie interesów.
 2. Kwalifikacja wierzytelności do poszczególnych grup została dokonana ze względu na kwotę wierzytelności i stosunek prawny, z którego ona wynika.
 3. Wierzytelności zabezpieczone rzeczowo oznaczają wierzytelności zabezpieczone
  na majątku osób trzecich hipoteką. Dla zabezpieczenia dokonanego  na majątku osoby trzeciej nie mają zastosowania przepisy dotyczące zabezpieczeń dokonanych na majątku dłużnika.
 4. Wierzytelności będą zaspokajane przez Dłużnika na podstawie zawartego układu w ramach propozycji przypisanych konkretnej grupie.
 5. Jeżeli po dniu zatwierdzenia układu, ujawnione zostaną wierzytelności powstałe przed datą ustalenia dnia układowego  a nie wskazane w spisie wierzytelności uznaje się je za objęte układem z mocy prawa i podlegają one zaspokojeniu zgodnie z propozycjami dla  grupy wierzytelności z mocy prawa objęte układem, które nie zostały objęte spisem wierzytelności, podlegają one zaliczeniu do odpowiednich Grup zgodnie z kryteriami wyodrębnienia. 

 

Grupa I

 1. Opis Grupy:

Wierzytelności publiczno-prawne przysługujące wierzycielowi: Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., zabezpieczone na majątku osób trzecich hipoteką.

 1. Propozycja spłaty:

1) Spłata 100% wierzytelności głównej oraz wierzytelności ubocznych, w tym kosztów dochodzenia wierzytelności oraz odsetek wynikających z umowy pożyczki nr 32/JII/1/PR 2/2021 z dnia  03 marca 2021 r., umowy pożyczki nr 2/RPO/1/2021 z dnia  23 lipca 2021 r., umowy pożyczki nr 33/JII/1/PP/2020 z dnia 14 września 2020 r.

 1. Tryb zaspokojenia:

1) Płatności będą dokonywane zgodnie z obowiązującym harmonogramem dla każdej z w.w. umów pożyczkiz zastrzeżeniem, że płatności bieżące (tj. począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym układ stał się prawomocny) rozpoczną się w pierwszym miesiącu następującym po miesiącu, w którym układ stał się prawomocny.

2) Spłata zaległych rat wraz z kosztami oraz odsetkami powstałymi przed dniem układowym oraz rat wraz z odsetkami w trakcie trwania postępowania tj. od dnia układowego do miesiąca, w którym układ stanie się prawomocny nastąpi do końca czwartego kwartału 2023 roku, z zastrzeżeniem, że rozpoczęcie spłaty nie może nastąpić wcześniej niż w miesiącu następującym po miesiącu, w którym doszło do prawomocnego zatwierdzenia układu. Jeżeli data prawomocnego zatwierdzenia układu będzie późniejsza niż do końca czwartego kwartału 2023 roku, spłata nastąpi w kolejnym kwartale następującym po miesiącu, w którym doszło do prawomocnego zatwierdzenia układu.

 

Grupa II

 1. Opis Grupy:

Wierzytelności przysługujące Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych, o których mowa w art. 160 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1588) oraz Wierzytelności publiczno-prawne rozumiane jako przysługujące wierzycielom publiczno-prawnym, przez których rozumie się Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego, państwowe osoby prawne w rozumieniu art. 3 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym (tj. Dz.U. z 2020 roku poz. 735) oraz spółki prawa handlowego, których jedynym wspólnikiem lub akcjonariuszem jest Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, bez względu na podstawę prawną i wysokość przysługującej im wierzytelności, oraz jako inne daniny i opłaty pobierane na podstawie przepisów prawa, a także należności wynikające z udzielonych Dłużnikowi subwencji finansowych, w tym wierzytelność przysługująca Polskiemu Funduszowi Rozwoju S.A.

 1. Propozycja spłaty:

1) Spłata 100% wierzytelności głównej oraz 100% wierzytelności ubocznych w tym kosztów dochodzenia wierzytelności oraz odsetek.

 1. Tryb zaspokojenia:

Spłata całości wierzytelności nastąpi jednorazowo w kolejnym kwartale następującym po miesiącu, w którym układ stał się prawomocny.

 

Grupa III

 1. Opis Grupy:

Wierzytelności nieujęte w innych Grupach, których wartość wierzytelności głównej jest równa lub wyższa od 10.000 zł.

 1. Propozycja spłaty:

1) Spłata 60% wierzytelności głównej.
2) Umorzenie 40% wierzytelności głównej.
3) Umorzenie 100% wierzytelności ubocznych, w tym kosztów dochodzenia wierzytelności oraz odsetek.

 1. Tryb zaspokojenia:

Spłata wierzytelności nastąpi w 48 równych ratach miesięcznych począwszy od 15 stycznia 2024 roku z zastrzeżeniem, że rozpoczęcie spłaty nie może nastąpić wcześniej niż w miesiącu następującym po miesiącu, w którym doszło do prawomocnego zatwierdzenia układu. Jeżeli data prawomocnego zatwierdzenia układu będzie późniejsza niż do 14 stycznia 2024, spłata rozpocznie się od 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym doszło do prawomocnego zatwierdzenia układu.

 

Grupa IV

 1. Opis Grupy:

Wierzytelności nieujęte w innych Grupach, których wartość wierzytelności głównej jest niższa niż 10.000 zł.

 1. Propozycja spłaty:

1) Spłata 60% wierzytelności głównej.
2) Umorzenie 40% wierzytelności głównej.
3) Umorzenie 100% wierzytelności ubocznych, w tym kosztów dochodzenia wierzytelności oraz odsetek.

 1. Tryb zaspokojenia:

Spłata wierzytelności nastąpi  jednorazowo do końca drugiego kwartału 2024 roku, z zastrzeżeniem, że rozpoczęcie spłaty nie może nastąpić wcześniej niż w miesiącu następującym po miesiącu, w którym doszło do prawomocnego zatwierdzenia układu. Jeżeli data prawomocnego zatwierdzenia układu będzie późniejsza niż do końca drugiego kwartału 2024 roku, spłata nastąpi w kolejnym kwartale następującym po miesiącu, w którym doszło do prawomocnego zatwierdzenia układu.

 

Grupa V

 1. Opis Grupy:

Wierzytelności przysługujące wierzycielom – instytucjom finansowym w rozumieniu art. 4 § 1 ust. 7 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1526), nieposiadającym zabezpieczenia rzeczowego na majątku Dłużnika, których wartość wierzytelności głównej jest wyższa niż 100.000 zł, z wyłączeniem Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

 1. Propozycja spłaty:

1) Spłata 80% wierzytelności głównej.
2) Umorzenie 20% wierzytelności głównej.
3) Umorzenie 100% wierzytelności ubocznych, w tym kosztów dochodzenia wierzytelności oraz odsetek.

 1. Tryb zaspokojenia:

Spłata wierzytelności zostanie dokonana w 48 równych ratach miesięcznych począwszy od 15 stycznia 2024 roku, z zastrzeżeniem, że rozpoczęcie spłaty nie może nastąpić wcześniej niż w miesiącu następującym po miesiącu, w którym doszło do prawomocnego zatwierdzenia układu. Jeżeli data prawomocnego zatwierdzenia układu będzie późniejsza niż do 14 stycznia 2024, spłata rozpocznie się od 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym doszło do prawomocnego zatwierdzenia układu.

 

 1. INFORMACJE OGÓLNE

Akta postępowania prowadzone są w systemie teleinformatycznym - Krajowym Rejestrze Zadłużonych dostępnym pod adresem: https://krz.ms.gov.pl

Akta sprawy udostępnia się także w biurze nadzorcy układu, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie. Akta mogą zostać udostępnione każdemu uczestnikowi postępowania oraz każdemu, kto dostatecznie usprawiedliwi potrzebę ich przejrzenia.

Biuro nadzorcy układu dostępne jest w dni powszednie w godzinach 10:00-15:00 pod adresem: ul. Grzybowska 4U – 7A, 00-131 Warszawa.  Udostępnienie akt wymaga wcześniejszego kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu wglądu.

 

Adres korespondencyjny do kontaktu dla wierzycieli ul. Grzybowska 4U – 7A, 00-131 Warszawa, a także info@doradcyrestrukturyzacyjni.biz

 

Osoba do kontaktu ze strony Nadzorcy układu: Paula Korol, numer telefonu: 503 920 214, adres email: p.korol@siw.pl.

Anna Jankowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą ENERGO BUD Anna Jankowska

Działając w imieniu SIW Doradcy Restrukturyzacyjni sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, pełniejącej funkcję nadzorcy układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu Anny Jankowskiej prowadzącej działalność pod firmą ENERGO BUD (dalej zwana „Dłużnik” lub „ENERGO BUD”) posługującej się numerem NIP: 8321022469 z siedzibą w Wieluniu (98-300) przy ul. Bartosza Głowackiego 8A, niniejszym zawiadamiam, że w dniu 16 stycznia 2023 roku w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, pod numerem 20230116/00327 ukazało się obwieszczenie o ustaleniu dnia układowego.

Dzień układowy ustalono na 31 stycznia 2023 roku

Ponadto informuję, że od daty obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego tj. od dnia 16 stycznia 2023 roku:

 1. dłużnik jest uprawniony do wykonywania czynności zwykłego zarządu. Nadzorca układu wykonuje zaś uprawnienia nadzorcy sądowego
 2. kontrahent dłużnika nie może wypowiedzieć mu:
  • umów najmu lub dzierżawy lokalu lub nieruchomości, w których jest prowadzone przedsiębiorstwo dłużnika;
  • umów kredytu w zakresie środków postawionych do dyspozycji kredytobiorcy przed dniem otwarcia postępowania;
  • umów leasingu;
  • ubezpieczeń majątkowych;
  • umów rachunku bankowego;
  • umów poręczeń;
  • umów obejmujących licencje udzielone dłużnikowi;
  • gwarancji lub akredytyw wystawionych przed dniem obwieszczenia;
  • innych umów o podstawowym znaczeniu dla prowadzenia przedsiębiorstwa;
 3. nadzorca układu sporządzi spis umów o podstawowym znaczeniu dla prowadzenia przedsiębiorstwa dłużnika oraz złoży go do akt postępowania w terminie trzech tygodni od daty obwieszczenia;
 4. ochrona przed wypowiedzeniem nie jest skuteczna w przypadku, gdy podstawą wypowiedzenia umowy jest niewykonywanie przez dłużnika po dniu obwieszczenia o dniu układowym zobowiązań nieobjętych układem lub inna okoliczność przewidziana w umowie, jeżeli zaistniała po dniu obwieszczenia;
 5. postępowanie egzekucyjne skierowane do majątku dłużnika wszczęte przed dniem obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego ulega zawieszeniu z mocy prawa z dniem tegoż obwieszczenia;
 6. skierowanie egzekucji do majątku dłużnika oraz wykonanie postanowienia o zabezpieczeniu roszczenia lub zarządzenia zabezpieczenia roszczenia na majątku dłużnika jest niedopuszczalne po dniu obwieszczenia.

Nadzorca układu zobowiązany jest m.in. do sporządzenia spisu wierzycieli dłużnika. Dłużnik przekazał nadzorcy spis wierzytelności sporządzony na podstawie własnych ksiąg rachunkowych. Mając na celu rzetelne wypełnienie swoich obowiązków proszę o przekazanie informacji o sumie przysługującej Państwu wierzytelności według stanu na dzień 31 stycznia 2023 roku ze wskazaniem kwoty należności głównej oraz należności ubocznych z tytułu kosztów oraz odsetek do dnia 7 lutego 2023 roku.

Na obecnym etapie postępowania nadzorca układu przy udziale dłużnika sporządzi plan restrukturyzacyjny oraz propozycje układowe. Niezwłocznie po zakończeniu tych prac powyższe dokumenty zostaną udostępnione wierzycielom poprzez ich zamieszczenie w aktach postępowania.

Nadzorca układu poinformuje wierzycieli o trybie oraz sposobie głosowania w odrębnej korespondencji po wykonaniu powyższych czynności. Informacja o sposobie głosowania zostanie także zamieszczona w aktach postępowania.

Akta postępowania prowadzone są w systemie teleinformatycznym - Krajowym Rejestrze Zadłużonych dostępnym pod adresem: https://krz.ms.gov.pl.  W załączeniu przesyłam instrukcję założenia konta systemie oraz złożenia wniosku o udzielenie dostępu do akt.

Akta sprawy udostępnia się także w biurze nadzorcy układu, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie. Akta mogą zostać udostępnione każdemu uczestnikowi postępowania oraz każdemu, kto dostatecznie usprawiedliwi potrzebę ich przejrzenia.

Biuro nadzorcy układu dostępne jest w dni powszednie w godzinach 10:00-15:00 pod adresem: ul. Grzybowska 4U – 7A, 00-131 Warszawa.  Udostępnienie akt wymaga wcześniejszego kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu wglądu.

Adres korespondencyjny do kontaktu dla wierzycieli ul. Grzybowska 4U – 7A, 00-131 Warszawa, a także info@doradcyrestrukturyzacyjni.biz

Osoba do kontaktu ze strony Nadzorcy układu: Paula Korol, numer telefonu: 503 920 214, adres email: p.korol@siw.pl.