Wydawnictwo Świętego Filipa Apostoła Sp. z o. o.

Status: Zakończone

Rodzaj postępowania: postępowanie o zatwierdzenie układu.

Sygn. akt: CZ1C/GRz-nu/29/2022

Sąd właściwy: Sąd Rejonowy w Częstochowie, VIII Wydział Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych

Nadzorca układu: SiW Doradcy Restrukturyzacyjni Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Aleja Solidarności 75 lok. 26, 00-090 Warszawa, KRS: 0000655957, reprezentowana przez:
Marta Owczarczyk – Członek Zarządu, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego: 1229
Dariusz Maszczyk – Członek Zarządu, numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego: 1134

Adres biura nadzorcy układu: ul. Dąbrowskiego 55 lok 4, 42 – 200 Częstochowa.

W dniu 16 sierpnia 2022 r. w systemie teleinformatycznym Krajowego Rejestru Zadłużonych, ukazało się obwieszczenie nr 20220816/00107 o ustaleniu dnia układowego Wydawnictwa Świętego Filipa Apostoła Sp. z o. o. z siedzibą w Częstochowie KRS 0000548863 („Spółka”).

Dzień układowy ustalono na 31 lipca 2022r.

Spółka nie jest pozbawiona prawa do dokonywania czynności zwykłego zarządu. Na dokonanie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu wymagana jest zgoda nadzorcy układu.

Akta sprawy udostępnia się w biurze nadzorcy układu, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie. Akta mogą zostać udostępnione każdemu uczestnikowi postępowania oraz każdemu, kto dostatecznie usprawiedliwi potrzebę ich przejrzenia. Biuro nadzorcy układu dostępne jest w dni powszednie w godzinach 10:00-15:00.

Adres korespondencyjny do kontaktu dla wierzycieli ul. Dąbrowskiego 55 lok 4, 42 – 200 Częstochowa, a także info@doradcyrestrukturyzacyjni.biz oraz numer telefonu: 570 956 564, 724 890 145.

ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Działając w imieniu spółki pod firmą SIW Doradcy Restrukturyzacyjni sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, niniejszym informuję, że postępowanie o zatwierdzenie układu Wydawnictwa Świętego Filipa Apostoła Sp. z o. o. z siedzibą w Częstochowie zostało zakończone.

Zgodnie z art. 226g ustawy Prawo Restrukturyzacyjne z dnia 15 maja 2015 roku (Dz.U. z 2022 r. poz. 2309) skutki obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego wygasły z mocy prawa z dniem 30 listopada 2022 roku.

Jednocześnie informuję, że wobec nie osiągniecia wymaganej większości kapitałowej układ nie został przyjęty.

Dokumenty do pobrania:

Materiały dla wierzycieli do głosowania nad układem Wydawnictwa Świętego Filipa Apostoła Sp. z o. o.: