POSTĘPOWANIE RESTRUKTURYZACYJNE

POSTĘPOWANIE SANACYJNE

  • umożliwia dłużnikowi przeprowadzenie działań sanacyjnych oraz zawarcie układu po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności
  • działaniami sanacyjnymi są czynności prawne i faktyczne, które zmierzają do poprawy sytuacji ekonomicznej dłużnika i mają na celu przywrócenie dłużnikowi zdolności do wykonywania zobowiązań, przy jednoczesnej ochronie przed egzekucją
  • sąd powołuje zarządcę – dłużnik traci prawo zarządu (w wyjątkowych sytuacjach sąd może pozostawić dłużnikowi zarząd zwykły)
  • spis wierzytelności sporządza zarządca - możliwość zgłaszania sprzeciwu do spisu wierzytelności !
  • daje największą ochronę przed niekontrolowanymi egzekucjami, pozwala na wypowiedzenie nierentownych kontraktów, redukcję zbędnych etatów oraz sprzedaż niepotrzebnego majątku

Przebieg postępowania sanacyjnego: