POSTĘPOWANIE SANACYJNE

POSTĘPOWANIE SANACYJNE

  • umożliwia dłużnikowi przeprowadzenie działań sanacyjnych oraz zawarcie układu po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności
  • działaniami sanacyjnymi są czynności prawne i faktyczne, które zmierzają do poprawy sytuacji ekonomicznej dłużnika i mają na celu przywrócenie dłużnikowi zdolności do wykonywania zobowiązań, przy jednoczesnej ochronie przed egzekucją
  • sąd powołuje zarządcę – dłużnik traci prawo zarządu (w wyjątkowych sytuacjach sąd może pozostawić dłużnikowi zarząd zwykły)
  • spis wierzytelności sporządza zarządca - możliwość zgłaszania sprzeciwu do spisu wierzytelności !
  • daje największą ochronę przed niekontrolowanymi egzekucjami, pozwala na wypowiedzenie nierentownych kontraktów, redukcję zbędnych etatów oraz sprzedaż niepotrzebnego majątku

Przebieg postępowania sanacyjnego:

POSTĘPOWANIE SANACYJNE

Postępowanie sanacyjne - koło ratunkowe dla przedsiębiorcy

Decyzja o rozpoczęciu procesu restrukturyzacyjnego to poważny krok dla każdego przedsiębiorcy. Do jego wykonania popycha biznesmena trudna sytuacja finansowa, która zagroziła istnieniu jego firmy. Aby uchronić się przed utratą dorobku całego życia, przedsiębiorcy sięgają po różne rozwiązania, w tym także szczególny rodzaj restrukturyzacji, jakim jest postępowanie sanacyjne.

Postępowanie sanacyjne - co to jest?

Jak wszystkie postępowania restrukturyzacyjne, tak i postępowanie sanacyjne jest sposobem na uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika. Jest to jednak inna fora postępowania, dająca przedsiębiorcy więcej możliwości. Przede wszystkim zapewnia ona zdecydowanie największą ochronę przed niekontrolowaną egzekucją. Nie ma więc możliwości, że po rozpoczęciu procedury dłużnik nie będzie w stanie prowadzić działań, mających na celu poprawienie jego sytuacji. Wręcz przeciwnie. Głównym założenie postępowania sanacyjnego jest podjęcie działań prawnych i faktycznych, które zaowocują poprawą sytuacji ekonomicznej dłużnika. Taka forma postępowania to możliwość wypowiedzenia nierentownych kontraktów, redukcji zbędnych etatów, a także sprzedaży składników majątku wybranych przez zadłużonego przedsiębiorcę.

Postępowanie sanacyjne - jak przebiega proces?

Aby mówić o procesie, jako o postępowaniu sanacyjnym, należy przejść przez jego kolejne etapy. Pierwszy z nich to wniosek o otwarcie postępowania, który sąd rozpatrzy w ciągu maksymalnie 6 tygodni. Wówczas następuje wszczęcie całej procedury i wyznaczenie przez sąd zarządcy. W tym samym czasie istnieje możliwość przeprowadzenia postępowania zabezpieczającego majątek dłużnika. Po otwarciu postępowania dłużnik traci prawo do zarządzania swoim mieniem. Przechodzi ono w ręce wyznaczonego przez sąd zarządcy, którego zadaniem jest sporządzenie planu restrukturyzacyjnego. Po przedstawieniu planu radzie wierzycieli, następuje jego zatwierdzenie, a postępowanie sanacyjne przechodzi w kolejny etap, jakim jest sporządzenie listy wierzytelności. Po jej akceptację przez sąd następuje wyznaczenie terminu zgromadzenia wierzycieli, które zatwierdzi przyjęty układ.

Postępowanie sanacyjne - co oznacza dla wierzyciela?

Postępowanie sanacyjne co oznacza dla wierzyciela? Przede wszystkim zawieszeniu ulegają wszelkie prowadzone przed otwarciem postępowania egzekucje. Sąd ma prawo dokonać zabezpieczenia majątku dłużnika na czas postępowania, co uniemożliwia wypłacanie jakichkolwiek środków pochodzących od dłużnika. Co więcej, dłużnik traci prawo do rozporządzania swoimi dobrami, a odpowiedzialny za nie zarządca może zadecydować o wypowiedzeniu umów, które wierzyciel zawarł z dłużnikiem, a które nie zostały zrealizowane w całości. Kontrahent dłużnika może oczywiście w przewidzianym ustawą terminie złożyć do sędziego wniosek o zgodę na odstąpienie od zawartej umowy.