POSTĘPOWANIE UKŁADOWE

POSTĘPOWANIE UKŁADOWE

  • wniosek o otwarcie postępowania układowego składa dłużnik, gdy ponad 15 % jego wierzytelności jest spornych
  • sąd powołuje nadzorcę sądowego (sporządza min. plan restrukturyzacyjny i spis wierzytelności)
  • spis wierzytelności sporządza nadzorca sądowy - możliwość zgłaszania sprzeciwu do spisu wierzytelności !
  • co do zasady postępowanie to prowadzone jest na analogicznych zasadach jak dotychczasowe postępowanie upadłościowe z możliwością zawarcia układu.

Przebieg postępowania układowego:

POSTĘPOWANIE UKŁADOWE

Postępowanie układowe - wyjście z długów

Własna działalność gospodarcza to marzenie wielu. Czasami jednak okazuje się, że prowadzenie biznesu nie zawsze idzie zgodnie z oczekiwaniami. Zagrażająca przedsiębiorcy upadłość, zmusza go do rozważenia różnych opcji, w tym daleko idącą restrukturyzację. Zdarza się jednak, że sytuacja firmy nie jest aż tak trudna i można wobec niej przeprowadzić łagodniejszą wersję postępowania restrukturyzacyjnego, czyli postępowanie układowe.

Postępowania układowe - kto może skorzystać z tego rozwiązania?

Z rozwiązania, jakim są postępowania układowe, skorzystać mogą ci przedsiębiorcy, których suma wierzytelności spornych przekracza 15 procent łącznej kwoty wszystkich wierzytelności. Wyróżnikiem tych spraw jest możliwość zakończenia postępowania układem między stronami, czyli dłużnikiem a wierzycielami. Nie chodzi tu bowiem o uniemożliwienie dalszej działalności firmie, która popadła w finansowe tarapaty, ale wypracowanie wspólnego planu, który będzie rozwiązaniem dla wszystkich zainteresowanych.

Przebieg postępowania układowego - jak przebiega cały proces?

Jak w przypadku każdego innego postępowania, także i tu wszystko zaczyna się od wniosku przedłożonego w sądzie restrukturyzacyjnym. Po jego rozpatrzeniu zostaje wydane postanowienie o wszczęciu postępowania. Oczywiście wniosek taki musi spełniać wymogi pisma procesowego. Ponadto musi udowodnić, iż dłużnik będzie w stanie ponosić koszty prowadzonego postępowania, a także zobowiązań, które powstaną po jego otwarciu. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku następuje już właściwy przebieg postępowania układowego. Pojawia się wyznaczony przez sąd zarządca. Jego zadaniem jest konstrukcja planu restrukturyzacyjnego, który zostaje przedstawiony radzie wierzycieli oraz przeprowadzenie spisu wierzytelności dłużnik. Warto zaznaczyć, że podobnie jak w innych przypadkach, także w postępowaniu układowym wierzyciel, przed zatwierdzeniem spisy przez sąd, może zgłosić sprzeciw wobec pominięcia czy umieszczenia przypisanej mu należności w sporządzanym przez zarządcę spisie. Po zaakceptowaniu dokumentu pozostaje już tylko wyznaczenie terminu zgromadzenia wierzycieli, a następnie zatwierdzenie przez to zgromadzenie przyjętego układu.

Postępowanie układowe - co jest istotne?

Kluczowy moment w sprawie, jaką jest postępowanie układowe, stanowi głosowanie wierzycieli nad zaproponowanym układem. W przypadku akceptacji propozycji zostaje on skierowany do sądu w celu akceptacji. Decyzja sądu jest tu niezwykle ważna, gdyż, podobnie jak w przypadku innych postępowań, samo przyjęcie układu przez wierzycieli nie ustala zamknięcia sprawy. O tym zadecydować może tylko sąd restrukturyzacyjny, który decyzję wydaje na podstawie własnego uznania.