POSTĘPOWANIE RESTRUKTURYZACYJNE

POSTĘPOWANIE O ZATWIERDZENIE UKŁADU:

  • najbardziej odformalizowane postępowanie,
  • przewiduje samodzielne zbieranie przez dłużnika głosów wierzycieli
  • wniosek o zatwierdzenie układu do sądu składany jest dopiero, gdy dłużnik uzyska większość głosów wymaganą do przyjęcia układu
  • w celu przygotowania propozycji układowych, przeprowadzenia samodzielnego zbierania głosów i złożenia wniosku o zatwierdzenie układu dłużnik zawiera umowę o sprawowanie nadzoru nad przebiegiem postępowania z doradcą restrukturyzacyjnym, który pełni rolę nadzorcy układu
  • tego postępowania nie można prowadzić, jeśli dłużnik posiada ponad 15% wierzytelności spornych
  • większa swoboda, mniejsze ochrona dłużnika - zawieszenie egzekucji w tym trybie nie jest dopuszczalne

Przebieg postępowania o zatwierdzenie układu: