Syndyk Masy Upadłości Anny Kupis

Syndyk Masy Upadłości Anny Kupis zaprasza do udziału w przetargu na nabycie nieruchomości

Przedmiotem przetargu jest prawo własności nieruchomości naziemnego miejsca parkingowego nr 67 wyodrębnionego w ramach udziału w wysokości 1/395 w prawie własności działek oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki o numerach 43/9, 43/11, 43/12, 43/13, 43/14, 43/16, 43/21, 44/15, 44/16, w obrębie ewidencyjnym 4-16-36- położonej w Warszawie przy ul. Skarbka z Gór 128, o powierzchni 7,486 m2, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW WA3M/00336504/5.

Dodatkowe informacje odnośnie do przetargu uzyskać można w Biurze Syndyka pod adresem ul. Grzybowska 4 lok U7-A, 00-131 Warszawa, tel. 570 956 564, e-mail d.maszczyk@siw.pl