Udział w nieruchomości zabudowanej i działce

Syndyk masy upadłości Żanety Waszczuk osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sprzeda w trybie z wolnej:

  1. udział w wysokości ½ w nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 126/42 i 125/45 zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej o powierzchni 195 m2 , położonej w Malwowej Górze, gmina Zalesie, powiat Bialski, województwo lubelskie, obręb 0015 Malwowa Góra, dla której Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze LU1B/00082752/5, cena oszacowania 204.000,00 zł, oraz 
  2. udział w wysokości ½ w nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę ewidencyjną nr 127/2, położonej w Malwowej Górze, gmina Zalesie, powiat Bialski, województwo lubelskie, obręb 0015 Malwowa Góra, dla której Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze LU1B/00085366/3, cena oszacowania 23.000,00 zł, za cenę łączną nie niższą niż 227.000,00 zł.

Przed przystąpieniem do sprzedaży w terminie złożenia oferty należy wpłacić wadium w kwocie 22 700,00 zł.

Zainteresowani winni składać oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 lipca 2024 roku. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami winna być złożona na adres syndyka: SIW Doradcy Restrukturyzacyjni sp. z o. o. Sadkowski i Wspólnicy sp. k. ul. Grzybowska 4 lok. U-7A, 00-131 Warszawa. Decydująca jest data wpływu oferty. 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 lipca 2024 roku w biurze syndyka pod ww. adresem o godz. 12:00.

Opis i oszacowanie przedmiotu sprzedaży oraz regulamin sprzedaży na stronie internetowej syndyka: https://doradcyrestrukturyzacyjni.biz/przetargi/ 

Zainteresowani mogą obejrzeć nieruchomość po uprzednim uzgodnieniu terminu. 

Więcej informacji udziela biuro syndyka mailowo: p.korol@siw.pl bądź telefonicznie pod numerem: 503 920 214.