POSTĘPOWANIE RESTRUKTURYZACYJNE

UKŁAD CZĘŚCIOWY

  • nowa instytucja
  • układ częściowy może zostać przyjęty i zatwierdzony wyłącznie w postępowaniu o zatwierdzenie układu albo przyspieszonym postępowaniu układowym
  • Układem częściowym, po raz pierwszy w historii polskiego prawa układowego i upadłościowego, może zostać objęty, również wbrew własnej woli, wierzyciel zabezpieczony rzeczowo
Wierzycielami objętymi układem częściowym mogą być w szczególności:
  • finansujący działalność dłużnika (kredyty, pożyczki) – np. banki, z którymi dłużnika wiążą umowy o zasadniczym znaczeniu dla funkcjonowania przedsiębiorstwa dłużnika (leasingu, licencji);
  • posiadających zabezpieczenia rzeczowe (hipoteka, zastaw rejestrowy);
  • posiadających największe wierzytelności określone według sumy.