PRZYSPIESZONE POSTĘPOWANIE UKŁADOWE

PRZYSPIESZONE POSTĘPOWANIE UKŁADOWE:

  • rozpoczyna wniosek o otwarcie przyśpieszonego postępowania układowego
  • sąd powołuje nadzorcę sądowego (sporządza min. plan restrukturyzacyjny i spis wierzytelności)
  • spis wierzytelności jest podstawą do głosowania (brak możliwości zgłaszania sprzeciwu do spisu wierzytelności !)
  • do zawarcia układu dochodzi na zwoływanym przez sędziego - komisarza zgromadzeniu wierzycieli
  • zabezpieczenie majątku dłużnika poprzez zawieszenie egzekucji wierzytelności objętych układem oraz możliwe zawieszenie egzekucji wierzytelności nie objętych układem, jeżeli egzekucja mogłaby utrudnić lub uniemożliwić zawarcie układu
  • tego postępowania również nie można prowadzić, jeśli dłużnik posiada ponad 15% wierzytelności spornych

Przebieg przyśpieszonego postępowania układowego:

PRZYSPIESZONE POSTĘPOWANIE UKŁADOWE

Przyspieszone postępowanie układowe - postępowanie sądowe

Restrukturyzacja to niejednokrotnie jedyne narzędzie w walce o przetrwanie zadłużonego przedsiębiorcy. Zależnie od poziomu złożoności jego sytuacji finansowej, może on wybierać pomiędzy czterema rodzajami postępowania restrukturyzacyjnego. Tym, które powinno zająć najmniej czasu, jest przyspieszone postępowanie układowe.

Postępowanie układowe przyspieszone - kto może skorzystać i na czym polega?

Celem wdrożenia całej procedury jest umożliwienie dłużnikowi zawarcia układu z jego wierzycielami. O wszczęcie postępowania układowego w trybie przyspieszonym może starać się sam zadłużony przedsiębiorca. Musi on jednak spełniać odpowiednie warunki. Postępowanie układowe przyspieszone nie zostanie wszczęte, jeśli ponad 15 procent wierzytelności uprawniających do podjęcia głosowania nad układem to wierzytelności sporne.

Przyspieszone postępowanie układowe - przebieg

Ustaliliśmy na początku, że w przypadku rozwiązania, jakim jest przyspieszone postępowanie układowe przebieg powinien być najszybszy ze wszystkich dostępnych dla zadłużonego postępowań. Jakie więc zawierają się w nim punkty? Po pierwsze do sądu skierowany zostaje wniosek, który w powinien zostać rozpatrzony w przeciągu jednego tygodnia od chwili złożenia wniosku. Po decyzji o wszczęciu procedury sędzia wyznacza nadzorcę, który w okresie do dwóch tygodni od otwarcia postępowania sporządza plan restrukturyzacyjny. Co ważne, w tym przypadku musi on uwzględnić propozycje samego dłużnika. Samodzielne decyzje podejmuje jednak przygotowując spis wierzytelności, także uznanych za sporne. Po zrealizowaniu wyżej wymienionych punktów sędzia niezwłocznie przystępuje do wyznaczenia terminu zgromadzenia wierzycieli. Po przyjęciu układu przez to zgromadzenie sędzia postanawia o jego zatwierdzeniu.

Przyspieszone postępowanie układowe - dłużnik i wierzyciel

Jak każde postępowanie restrukturyzacyjne, tak i przyspieszone postępowanie układowe ma na celu doprowadzenie do zawarcia układu między dłużnikiem a wierzycielami. Warto zaznaczyć, że w odróżnieniu od innych postępowań, przedsiębiorca ma większy wpływ na przebieg całego procesu. Przede wszystkim bierze on udział w konstruowaniu planu restrukturyzacyjnego i może zgłaszać swoje propozycje. Dodatkowo sąd zabezpiecza majątek dłużnika poprzez zawieszenie egzekucji nie tylko objętych układem, ale i, gdy są ku temu powody, tych nie zawartych w spisie. Co więcej, w przypadku tego postępowania wierzyciele nie mają możliwości zgłaszania sprzeciwu do sporządzonej przez nadzorcę spisu wierzytelności.