PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE

CELE NOWEGO PRAWA RESTRUKTURYZACYJNEGO

1
wprowadzenie skutecznych instrumentów pozwalających na przeprowadzenie restrukturyzacji przedsiębiorstwa dłużnika i zapobieżenie jego likwidacji
2
oddzielenie postępowań restrukturyzacyjnych od stygmatyzujących postępowań upadłościowych

RODZAJE POSTĘPOWAŃ RESTRUKTURYZACYJNYCH

POSTĘPOWANIE O ZATWIERDZENIE UKŁADU

najbardziej odformalizowane postępowanie, przewiduje samodzielne zbieranie przez dłużnika głosów wierzycieli, wniosek o zatwierdzenie układu do sądu składany jest dopiero, gdy dłużnik uzyska większość głosów wymaganą do przyjęcia układu...
Dowiedz się więcej

POSTĘPOWANIE SANACYJNE

umożliwia dłużnikowi przeprowadzenie działań sanacyjnych oraz zawarcie układu po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności, działaniami sanacyjnymi są czynności prawne i faktyczne, które zmierzają do poprawy sytuacji ekonomicznej...
Dowiedz się więcej

POSTĘPOWANIE UKŁADOWE

wniosek o otwarcie postępowania układowego składa dłużnik, gdy ponad 15 % jego wierzytelności jest spornych, sąd powołuje nadzorcę sądowego (sporządza min. plan restrukturyzacyjny i spis wierzytelności), spis wierzytelności sporządza nadzorca sądowy - możliwość zgłaszania sprzeciwu do spisu wierzytelności !
Dowiedz się więcej

PRZYŚPIESZONE POSTĘPOWANIE UKŁADOWE

rozpoczyna wniosek o otwarcie przyśpieszonego postępowania układowego, sąd powołuje nadzorcę sądowego (sporządza min. plan restrukturyzacyjny i spis wierzytelności), spis wierzytelności jest podstawą do głosowania...
Dowiedz się więcej

UKŁAD CZĘŚĆIOWY

nowa instytucja, układ częściowy może zostać przyjęty i zatwierdzony wyłącznie w postępowaniu o zatwierdzenie układu albo przyspieszonym postępowaniu układowym, Wierzycielami objętymi układem częściowym mogą być w szczególności...
Dowiedz się więcej