UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

Czym jest upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka to prawna procedura, która umożliwia osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej wyjście z trudnej sytuacji finansowej. Głównym celem upadłości konsumenckiej jest umożliwienie osobom wyzwolenie się od nadmiernego zadłużenia i umożliwienie spłaty części lub całości długów w sposób uregulowany, a następnie umożliwić umorzenie zobowiązań niewykonanych w postępowaniu upadłościowym.

Upadłość konsumencką ogłosić mogą osoby niewypłacalne, czyli takie, które nie są w stanie regulować swoich zobowiązań od co najmniej 3 miesięcy.

Dlaczego w niektórych przypadkach warto ogłosić upadłość konsumencką?

Najważniejsze zalety ogłoszenia upadłości konsumenckiej to:

 • umorzenie całego długu lub jego części,
 • brak konieczności posiadania majątku, otrzymywania wynagrodzenia i innych świadczeń,
 • możliwość prowadzenia postępowania upadłościowego nawet kiedy się ma tylko jednego wierzyciela,
 • niskie koszty związane z rozpoczęciem procesu upadłości konsumenckiej,
 • zawieszenie, a następnie umorzenie postępowania windykacyjnego (przedsądowego), sądowego i egzekucyjnego,
 • ogłoszenie upadłości konsumenckiej powoduje zatrzymanie naliczania odsetek wynikających z powstałych zadłużeń, dzięki czemu zobowiązania dłużnika nie ulegają dalszemu powiększaniu,
 • przyznanie dłużnikowi kwoty pieniężnej równej przeciętnemu czynszowi za okres od 12 do 24 miesięcy w przypadku sprzedaży jego mieszkania lub domu przez syndyka na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych jego i rodziny.
Upadłość konsumencka umożliwia nawet umorzenie długów powstałych w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz zobowiązań publicznoprawnych.

Nie wszystkie rodzaje zobowiązań są poddawane umorzeniu

Warto wiedzieć, że w ramach upadłości konsumenckiej nie jest możliwe umorzenie wobec wszystkich rodzajów zobowiązań, w tym:

 • o charakterze alimentacyjnym,
 • wynikających z rent z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci,
 • do zapłaty orzeczonych przez sąd kar grzywny, a także do wykonania obowiązku naprawienia szkody oraz zadośćuczynienia za doznaną krzywdę,
 • do zapłaty nawiązki lub świadczenia pieniężnego orzeczonych przez sąd jako środek karny lub środek związany z poddaniem sprawcy próbie,
 • do naprawienia szkody wynikającej z przestępstwa lub wykroczenia stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem,
 • zobowiązań, których upadły umyślnie nie ujawnił, jeżeli wierzyciel nie brał udziału w postępowaniu.

Konsekwencje dla konsumenta

Upadłość konsumencka może być trudnym procesem, który wymaga ścisłego przestrzegania procedur prawnych. Ogłoszenie upadłości konsumenckiej wiąże się z poważnymi konsekwencjami, takimi jak: ograniczenie dostępu do pieniędzy, likwidacja majątku czy brak możliwości swobodnego zarządzania majątkiem.

Jednakże upadłość konsumencka w wielu przypadkach może okazać się najlepszym rozwiązaniem na uwolnienie się od długów.


Zgłoś się do nas

Zbadamy Twoją sytuację i zaproponujemy odpowiednie dla Ciebie działania!

 • wspieramy w zbieraniu odpowiedniej dokumentacji i wypełnieniu wniosku o upadłość konsumencką,
 • pomagamy złożyć do sądu wniosek o ogłoszenie upadłości lub poprawiamy złożony już do sądu wniosek, który nie spełnił wymogów formalnych,
 • uczestniczymy i doradzamy Klientom na etapie wydania przez sąd postanowienia o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej oraz powołania syndyka odpowiedzialnego za prowadzenie postępowania upadłościowego.
Każdy przypadek jest inny, dlatego wymaga indywidualnej analizy. W tym celu warto zasięgnąć porady prawnej.

ZADZWOŃ DO DORADCY

tel.: +48 724 890 145