STANDO LOGISTICS SP. Z O. O.

Postępowanie o zatwierdzenie układu STANDO Logistics spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zostało zakończone wobec cofnięcia przez dłużnika wniosku o zatwierdzenie układu

STANDO LOGISTICS SP. Z O. O.

ZAWIADOMIENIE O OBIWIESZCZENIU O USTALENIU DNIA UKŁADOWEGO

Działając w imieniu SIW Doradcy Restrukturyzacyjni sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, pełniejącej funkcję nadzorcy układu w postępowaniu restrukturyzacyjnym – postępowaniu o zatwierdzenie układu STANDO Logistics spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Częstochowie (42-216) przy ul. Jagiellońskiej 1 lok 104, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000672660, niniejszym zawiadamiam, że w dniu 24 marca 2023 roku w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, pod numerem 20230324/00363 ukazało się obwieszczenie o ustaleniu dnia układowego.

Dzień układowy ustalono na 24 marca 2023 roku

Ponadto informuję, że od daty obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego tj. od dnia 24 marca 2023 roku:

  1. dłużnik jest uprawniony do wykonywania czynności zwykłego zarządu. Nadzorca układu wykonuje zaś uprawnienia nadzorcy sądowego
  2. kontrahent dłużnika nie może wypowiedzieć mu:
   • a) umów najmu lub dzierżawy lokalu lub nieruchomości, w których jest prowadzone przedsiębiorstwo dłużnika;
   • b) umów kredytu w zakresie środków postawionych do dyspozycji kredytobiorcy przed dniem otwarcia postępowania;
   • c) umów leasingu;
   • d) ubezpieczeń majątkowych;
   • e) umów rachunku bankowego;
   • f) umów poręczeń;
   • g) umów obejmujących licencje udzielone dłużnikowi;
   • h) gwarancji lub akredytyw wystawionych przed dniem obwieszczenia;
   • i) innych umów o podstawowym znaczeniu dla prowadzenia przedsiębiorstwa;
  3. nadzorca układu sporządzi spis umów o podstawowym znaczeniu dla prowadzenia przedsiębiorstwa dłużnika oraz złoży go do akt postępowania w terminie trzech tygodni od daty obwieszczenia;
  4. ochrona przed wypowiedzeniem nie jest skuteczna w przypadku, gdy podstawą wypowiedzenia umowy jest niewykonywanie przez dłużnika po dniu obwieszczenia o dniu układowym zobowiązań nieobjętych układem lub inna okoliczność przewidziana w umowie, jeżeli zaistniała po dniu obwieszczenia;
  5. postępowanie egzekucyjne skierowane do majątku dłużnika wszczęte przed dniem obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego ulega zawieszeniu z mocy prawa z dniem tegoż obwieszczenia;
  6. skierowanie egzekucji do majątku dłużnika oraz wykonanie postanowienia o zabezpieczeniu roszczenia lub zarządzenia zabezpieczenia roszczenia na majątku dłużnika jest niedopuszczalne po dniu obwieszczenia.

Nadzorca układu poinformuje wierzycieli o trybie oraz sposobie głosowania w odrębnej korespondencji po wykonaniu powyższych czynności. Informacja o sposobie głosowania zostanie także zamieszczona w aktach postępowania.

Akta postępowania prowadzone są w systemie teleinformatycznym - Krajowym Rejestrze Zadłużonych dostępnym pod adresem: https://krz.ms.gov.pl w sprawie o sygn. akt CZ1C/GRz-nu/23/2023. W załączeniu przesyłam instrukcję założenia konta systemie oraz złożenia wniosku o udzielenie dostępu do akt.

Akta sprawy udostępnia się także w biurze nadzorcy układu, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie. Akta mogą zostać udostępnione każdemu uczestnikowi postępowania oraz każdemu, kto dostatecznie usprawiedliwi potrzebę ich przejrzenia.

Biuro nadzorcy układu dostępne jest w dni powszednie w godzinach 10:00-15:00 pod adresem: ul. Grzybowska 4U – 7A, 00-131 Warszawa. Udostępnienie akt wymaga wcześniejszego kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu wglądu.

Adres korespondencyjny do kontaktu dla wierzycieli ul. Grzybowska 4U – 7A, 00-131 Warszawa, a także info@doradcyrestrukturyzacyjni.biz.

Osoba do kontaktu ze strony Nadzorcy układu: Paula Korol, numer telefonu: 503 920 214, adres email: p.korol@siw.pl.

INFORMACJA O TERMINIE GŁOSOWANIA

W dniu 30 maja do wierzycieli przekazano informację o sposobie i terminie głosowania. Wierzyciele winni byli oddać głos najpóźniej do dnia 21 czerwca 2023 roku.