Prowadzenie przedsiębiorstwa po ogłoszeniu upadłości

Prawo upadłościowe ma na celu zabezpieczenie interesów wierzycieli dłużnika po ogłoszeniu upadłości. Zazwyczaj likwidacją majątku upadłego zajmuje się syndyk, jednak w niektórych przypadkach firma może nadal działać, aby pozyskać środki na spłatę długów poprzez prowadzenie działalności.

Kto prowadzi przedsiębiorstwo upadłego?

Po ogłoszeniu upadłości, dłużnik traci prawo do zarządzania swoim majątkiem, w tym prowadzenia swojego przedsiębiorstwa. W takiej sytuacji syndyk przejmuje kontrolę nad firmą. Choć działalność może być kontynuowana, nie będzie to typowe prowadzenie biznesu. Syndyk działa w imieniu masy upadłości, dbając o zachowanie przedsiębiorstwa w jak najlepszym stanie. Decyzja o kontynuowaniu działalności wymaga zgody rady wierzycieli lub sędziego – komisarza. Syndyk musi złożyć stosowny wniosek, zawierający informacje o możliwościach prowadzenia działalności, stanie przedsiębiorstwa i zakresie jego kontynuacji. Informacje dotyczące prowadzonej działalności są zawarte w okresowych sprawozdaniach, które są oceniane przez radę wierzycieli i zatwierdzane przez sędziego - komisarza.

Kiedy dalsze prowadzenie przedsiębiorstwa przez syndyka jest dopuszczalne?

Po ogłoszeniu upadłości istnieje możliwość kontynuowania działalności przedsiębiorstwa upadłego, pod warunkiem zawarcia układu z wierzycielami lub sprzedaży firmy w całości lub jej zorganizowanych części. Dodatkowo, w praktyce może być dopuszczone dalsze prowadzenie przedsiębiorstwa, jeśli służy to interesom uczestników postępowania.

Więcej informacji na ten temat udzieliła nasza ekspertka Paula Korol w artykule pt. „Prowadzenie przedsiębiorstwa po ogłoszeniu upadłości” w ramach cyklu „Biznes w czasie kryzysu” dla dziennika Rzeczpospolita.

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem – link