Ogłoszenie upadłości – skutki dla przedsiębiorcy

Ogłoszenie upadłości ma wiele następstw, które są określone w prawie upadłościowym. Dotyczą one nie tylko osoby upadłego oraz jego majątku, ale także czynności podejmowanych zarówno przed, jak i po ogłoszeniu upadłości.

Skutki ogłoszenia upadłości co do osoby upadłego

Głównym i natychmiastowym skutkiem ogłoszenia upadłości dla dłużnika oraz jego przedstawicieli jest utrata kontroli nad firmą. Zarządzanie przedsiębiorstwem zostaje znacząco ograniczone na rzecz syndyka masy upadłości. Dłużnik może jedynie wykonywać czynności korporacyjne, które nie zakłócą postępowania ani nie zaszkodzą wierzycielom. Po ogłoszeniu upadłości dłużnik musi przekazać syndykowi cały swój majątek oraz wszystkie dokumenty dotyczące działalności firmy. Musi także współpracować z syndykiem i sędzią nadzorującym postępowanie, udzielając wszelkich potrzebnych wyjaśnień dotyczących majątku. W przypadku odmowy współpracy mogą zostać zastosowane sankcje, takie jak grzywny.

Skutki ogłoszenia upadłości co do majątku upadłego

Po ogłoszeniu upadłości, przedsiębiorca traci głównie prawo do zarządzania swoim majątkiem oraz używania składników majątkowych, które stanowią masę upadłości. Wszelkie czynności prawne związane z zarządzaniem majątkiem po ogłoszeniu upadłości są uznawane za nieważne. Majątek upadłego przedsiębiorcy staje się masą upadłości, której zarządzaniem zajmuje się syndyk.

Czynności upadłego pod lupą syndyka

Syndyk, jako osoba prowadząca postępowanie upadłościowe, posiada specjalne narzędzia prawne umożliwiające mu uzyskanie informacji o wszelkich czynnościach dotyczących rozporządzania majątkiem dłużnika, w tym również majątkiem przedsiębiorstwa, które miały miejsce w ciągu pięciu lat przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości. Po ogłoszeniu upadłości, syndyk dokładnie analizuje dokumentację przedsiębiorstwa, księgi rachunkowe, zawarte umowy oraz historię rachunków bankowych i przepływów finansowych. Ma to na celu sprawdzenie, czy nie doszło do pokrzywdzenia wierzycieli poprzez czynności takie jak ugody sądowe, uznanie powództwa, zrzeczenie się roszczenia czy też spłata długu niewymagalnego dokonanej w okresie sześciu miesięcy przed złożeniem wniosku o upadłość.

Więcej informacji na ten temat udzieliła nasza ekspertka Paula Korol w artykule pt. „Ogłoszenie upadłości – skutki dla przedsiębiorcy” w ramach cyklu „Biznes w czasie kryzysu” dla dziennika Rzeczpospolita.

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem – link