Jak upadłość przedsiębiorcy wpływa na pracowników?

Upadłość pracodawcy stanowi wyjątkową sytuację, która podlega specjalnym regulacjom mającym na celu ułatwienie procesu upadłości. W niektórych sytuacjach ogłoszenie upadłości może doprowadzić do wyłączenia ochrony pracowników przewidzianej w przepisach kodeksu pracy.

Czy po ogłoszeniu upadłości pracodawca może wypowiedzieć umowę o pracę?

Po ogłoszeniu upadłości, firmą kieruje syndyk, który ma także kompetencje do zarządzania personelem upadłego przedsiębiorstwa. Upadły przedsiębiorca, który jest zarządzany przez syndyka, może wypowiedzieć umowy o pracę zawarte przed datą upadłości. Przyczyną uzasadniającą takie wypowiedzenie jest sama decyzja o ogłoszeniu upadłości.

Czy okres wypowiedzenia zostanie zachowany?

Zgodnie z kodeksem pracy, po rozwiązaniu umowy pracownikowi przysługuje okres wypowiedzenia, zależny od stażu pracy i rodzaju umowy. Syndyk, wypowiadając umowę o pracę w imieniu upadłego pracodawcy, zazwyczaj jest związany obowiązującym okresem wypowiedzenia. Jednakże, w przypadku umów na czas nieokreślony lub określony, syndyk może skrócić okres wypowiedzenia do jednego miesiąca, zamiast standardowych trzech miesięcy. W takiej sytuacji pracownikowi przysługuje odszkodowanie za pozostały okres wypowiedzenia, które jest wliczane do stażu pracy. Ponadto, pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za niewykorzystany urlop.

Czy pracownicy są chronieni przed zwolnieniem?

Kodeks pracy zapewnia pewnym grupom pracowników ochronę, która obejmuje zakaz wypowiadania umów o pracę w określonych sytuacjach, takich jak bliskie zbliżenie się do wieku emerytalnego, usprawiedliwiona nieobecność w pracy, w tym urlop, oraz zakaz zwolnienia kobiet w ciąży i osób na urlopie macierzyńskim. Jednakże, w przypadku ogłoszenia upadłości, ta ochrona zostaje wyłączona. Upadły przedsiębiorca jest zwolniony z obowiązku konsultowania wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony z zakładową organizacją związkową oraz podawania przyczyny rozwiązania umowy. Wyłączenie to nie dotyczy pracowników w okresie ciąży ani na urlopie macierzyńskim, a także osób w innych rodzajach urlopów związanych z macierzyństwem.

Więcej informacji na ten temat udzieliła nasza ekspertka Paula Korol w artykule pt. „Jak upadłość przedsiębiorcy wpływa na pracowników?” w ramach cyklu „Biznes w czasie kryzysu” dla dziennika Rzeczpospolita.

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem – link