Upadłość czy restrukturyzacja – którą opcję wybrać?

Upadłość i restrukturyzacja to dwie odrębne procedury prawne. Restrukturyzacja ma na celu zapobiegnięcie upadłości i przywrócenie stabilności finansowej przedsiębiorcy, podczas gdy sama upadłość skupia się na likwidacji majątku w celu maksymalnego zaspokojenia wierzycieli. W trudnej sytuacji ekonomicznej przedsiębiorca musi podjąć decyzję, kierując się odpowiednimi kryteriami.

Niewypłacalność przedsiębiorcy

Zgodnie z ustawą Prawo upadłościowe, ogłoszenie upadłości dotyczy podmiotu, który stał się niewypłacalny. Od momentu niewypłacalności Ustawa wyznacza 30-dniowy termin na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości. Prawo upadłościowe rozpoznaje dwie przesłanki materializacji stanu niewypłacalności przedsiębiorcy: utratę zdolności do regulowania bieżących zobowiązań finansowych (przesłanka płynnościowa) oraz przewagę zobowiązań nad wartością majątku przez co najmniej 24 miesiące (przesłanka bilansowa).

Brak płynności

Stan niewypłacalności w kontekście płynnościowym oznacza, że dłużnik nie jest w stanie regulować swoich wymagalnych zobowiązań finansowych. Ten brak płynności musi być trwały i definitywny, nie mogą to być jedynie przejściowe, krótkotrwałe, ani odwracalne okoliczności. 

Przyjmuje się domniemanie, że dłużnik utracił zdolność do regulowania wymagalnych zobowiązań pieniężnych, gdy opóźnienie w płatności przekracza trzy miesiące od daty wymagalności roszczenia. Wymagalność roszczenia oznacza moment, w którym wierzyciel ma prawo żądać od dłużnika spełnienia świadczenia, a dłużnik zobowiązany jest do jego wykonania. 

Warto podkreślić, że trzymiesięczny termin domniemania można obalić, a także można udowodnić, że dłużnik był niewypłacalny już w dniu następnym po bezskutecznym upływie terminu wymagalności roszczenia.

Kiedy rozpocząć restrukturyzację?

Głównym celem postępowania restrukturyzacyjnego jest uniknięcie ogłoszenia upadłości poprzez zawarcie układu z wierzycielami lub przeprowadzenie działań sanacyjnych, jednocześnie chroniąc prawa wierzycieli. 

Restrukturyzacja ma na celu naprawę sytuacji finansowej przedsiębiorcy, zwiększenie efektywności działalności i poprawę pozycji na rynku. Kluczową rolę w sukcesie procesu restrukturyzacji odgrywa szybka reakcja kadry zarządzającej. Działania restrukturyzacyjne oraz współpraca z doradcą restrukturyzacyjnym powinny być podejmowane, gdy istnieje obawa, że przedsiębiorca jest zagrożony niewypłacalnością lub gdy istnieje realne ryzyko jej wystąpienia w niedalekiej przyszłości.

Kiedy upadłość jest ostatecznością?

Wystąpienie choćby jednej z przedstawionych wcześniej kryteriów niewypłacalności jest wystarczającym powodem do ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy. Procedura upadłościowa powinna być uruchamiana po wyczerpaniu wszystkich dostępnych środków naprawy sytuacji finansowej, traktując ją jako ostateczność.

Należy jednak pamiętać, że w przypadku zaistnienia stanu niewypłacalności, przedsiębiorca jest zobowiązany do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości w ciągu 30 dni od chwili, gdy stał się niewypłacalny. Zgłoszenie wniosku w określonym terminie jest istotne, ponieważ może ograniczyć odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania przedsiębiorcy, a także skutki odpowiedzialności podatkowej i odszkodowawczej.

Więcej informacji na ten temat udzieliła nasza ekspertka Paula Korol w artykule pt. „Upadłość czy restrukturyzacja – którą opcję wybrać?” w ramach cyklu „Biznes w czasie kryzysu” dla dziennika Rzeczpospolita.

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem – link