Restrukturyzacja sposobem na ochronę członków zarządu przed odpowiedzialnością

Członkowie zarządu ponoszą solidarną odpowiedzialność za zobowiązania spółki powstałe w trakcie pełnienia przez nich funkcji. Aby uniknąć obowiązku zaspokojenia roszczeń przedsiębiorcy powinni monitorować sytuację finansową przedsiębiorstwa pod kątem powstania niewypłacalności i w odpowiednim czasie podjąć adekwatne działania.

Ochrona członków zarządu

Członkowie reprezentacji ponoszą solidarną odpowiedzialność za zobowiązania przedsiębiorcy powstałe w trakcie pełnienia przez nich funkcji dopiero wtedy, gdy egzekucja z majątku spółki okazała się bezskuteczna.

Członkowie zarządu unikną także odpowiedzialności za zobowiązania przedsiębiorcy, jeżeli w terminie określonym dla złożenia wniosku o upadłość wydane zostało postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego lub o zatwierdzeniu układu w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia układu.

Jakie czynności podjąć, aby uniknąć odpowiedzialności za zobowiązania przedsiębiorcy?

Podejmując czynności prowadzące do uchylenia odpowiedzialności za zobowiązania spółki, członkowie zarządu w pierwszej kolejności powinni ustalić termin właściwy dla złożenia wniosku o upadłość jako datę wyjściową dla dalszych czynności.

Wniosek o ogłoszenie upadłości należy złożyć w terminie 30 dni od daty zaistnienia podstawy ogłoszenia upadłości. Za podstawę ogłoszenie upadłości przedsiębiorstwa uznaje się powstanie stanu niewypłacalności. Stan niewypłacalności należy badać w odniesieniu do płynności finansowej spółki oraz stanu majątku. W odniesieniu do pierwszego kryterium należy zbadać, czy spółka ma zdolności do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych przez okres co najmniej trzech miesięcy. Kryterium majątkowe dopuszcza uznanie przedsiębiorcy za niewypłacalnego, jeżeli suma wymagalnych zobowiązań pieniężnych przeważa wartość jego majątku a stan ten utrzymuje się przez okres co najmniej dwudziestu czterech miesięcy.

Więcej informacji na temat odpowiedzialności członków zarządu udzieliła nasza ekspertka Paula Korol w artykule pt. „Czy restrukturyzacja uchroni managerów przed odpowiedzialnością?” w ramach cyklu „Biznes w czasie kryzysu” dla dziennika Rzeczpospolita.

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem – link