Czy warto złożyć wniosek o upadłość dłużnika?

W celu dochodzenia lub egzekucji należności wierzyciel może złożyć wniosek o upadłość swojego dłużnika. Zanim jednak to zrobi powinien przeanalizować, czy w konkretnej sytuacji złożenie wniosku o upadłość jest zgodne z funkcją prawa upadłościowego. W przeciwnym wypadku może narazić się na przykre konsekwencje.

Korzyści ze złożenia wniosku o upadłość dłużnika

Wniosek o upadłość może być z punktu widzenia wierzyciela alternatywą dla wytoczenia powództwa. W szczególności dotyczy to sytuacji, gdy wierzyciel przed wytoczeniem powództwa uzyskuje informacje, że jego dłużnik stał się niewypłacalny. W takiej sytuacji prowadzenie sporu sądowego może być dla wierzyciela mało atrakcyjną perspektywą. Postępowania sądowe są czasochłonne, a w czasie ich trwania może dojść do pogłębienia stanu niewypłacalności dłużnika. Tymczasem ogłoszenie upadłości na wcześniejszym etapie może powstrzymać dłużnika przed zaciąganiem dalszych zobowiązań, zbywaniem majątku, czy wybiórczym zaspokajaniem wierzycieli i tym samym umożliwić przynajmniej częściowe zaspokojenie roszczeń wierzyciela. Ponadto, złożenie wniosku o upadłość może być istotnie tańsze niż pozew.

Oddalenie wniosku o upadłość w przypadku wierzytelności spornej

Wierzyciel ma legitymację do wnioskowania o upadłość, nawet jeśli nie dysponuje jeszcze orzeczeniem sądu stwierdzającym istnienie wierzytelności. Jednak sąd oddala wniosek o ogłoszenie upadłości złożony przez wierzyciela, jeśli dłużnik wykaże, że wierzytelność jest w całości sporna. Przepis ten został wprowadzony w 2016 r. po to, by podkreślić, że strony nie powinny angażować sądu upadłościowego do rozstrzygania sporów cywilnych.

Konsekwencje finansowe za działanie w złej wierze

Jeśli wierzyciel ma względem dłużnika sporną wierzytelność, albo szuka tylko sposobu, żeby wywrzeć presję na dłużniku, co do niezwłocznej spłaty należności, i decyduje się na złożenie wniosku o upadłości po to, aby utrudniać danemu podmiotowi funkcjonowanie, to mogą spotkać go negatywne konsekwencje. Prawo upadłościowe przewiduje możliwość obciążenia wierzyciela, który złożył wniosek w złej wierze kosztami postępowania oraz nałożenia na niego obowiązku publikacji przeprosin. Ponadto, sąd upadłościowy może obciążyć wnioskodawcę podwyższonymi kosztami postępowania, czy nałożeniem grzywny.

Nasza ekspertka Anika Sitkowska, która jest Radcą prawnym i Doradcą restrukturyzacyjnym, poruszyła ten temat w artykule pt. „Wniosek o upadłość dłużnika – droga na skróty nie zawsze korzystna” w ramach cyklu „Biznes w czasie kryzysu” dla dziennika Rzeczpospolita.

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem – link