Wniosek o upadłość z przygotowaną likwidacją (pre-pack)

Przygotowana likwidacja pozwala na uproszczenie i przyspieszenie przebiegu postępowania upadłościowego, a w konsekwencji na ograniczenie jego kosztów oraz szybsze i pełniejsze zaspokojenie wierzycieli.

Na czym polega pre-pack?

Prawo upadłościowe dopuszcza możliwość złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości z przygotowaną likwidacją (ang. pre-pack). Wraz z wnioskiem o ogłoszenie upadłości dłużnik składa wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży składnika majątku przedsiębiorstwa. Sprzedaż może dotyczyć zarówno pojedynczych składników majątku tj. nieruchomości czy ruchomości jak i całego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części.

Warunki sprzedaży muszą zawierać co najmniej wskazanie nabywcy oraz ceny nabycia majątku dłużnika. Negocjowanie warunków sprzedaży odbywa się więc pomiędzy dłużnikiem a potencjalnym nabywcą i inicjowane jest jeszcze przed formalnym wszczęciem postępowania upadłościowego.

Kto może złożyć wniosek z przygotowaną likwidacją?

Wniosek o zatwierdzenie warunków sprzedaży może złożyć zarówno dłużnik jak i każdy z jego wierzycieli osobistych. Zatem może dojść do sytuacji, kiedy zostanie złożony więcej niż jeden wniosek o pre-pack. W celu wyłonienia nabywcy przeprowadza się aukcję.

Zalety i wady pre-pack

Jedną z głównych zalet przygotowanej likwidacji jest czas trwania postępowania, który jest krótszy o czas potrzebny na zbycie składników majątku upadłego. W konsekwencji przekłada się to na zmniejszenie kosztów postępowania oraz likwidacji. Mniejsze koszty wpływają na stan masy upadłości oraz sumę środków, jaka zostanie przekazana na zaspokojenie wierzycieli dłużnika. W przypadku zbycia całego przedsiębiorstwa pre-pack pozwala na zachowanie go w niezmienionej formie w tym także kontynuację działalności na rynku zachowując renomę, kontrahentów czy pracowników.

Pre-pack wymaga od dłużnika wcześniejszego przygotowania. Przedsiębiorca musi zatem zareagować znacznie szybciej niż w przypadku standardowego wniosku o upadłość. Ważne jest określenie daty niewypłacalności, aby wniosek został złożony w terminie gwarantującym ochronę członków zarządu.

Więcej informacji na temat procedury pre-pack udzieliła nasza ekspertka Paula Korol w artykule pt. „Pre-pack w upadłości – likwidacja majątku pod kontrolą dłużnika” w ramach cyklu „Biznes w czasie kryzysu” dla dziennika Rzeczpospolita.

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem – link