Czy można odzyskać należności od dłużnika wykreślonego z KRS?

Zdarza się, że wierzyciel chce pozwać swojego dłużnika, albo rozpocząć egzekucję, ale odkrywa, że dłużnik już nie istnieje, bo został wykreślony z rejestru przedsiębiorców. Wykreślenie spółki z rejestru przedsiębiorców nie powoduje, że długi spółki znikają. Należności wciąż mogą być dochodzone od dłużników odpowiadających za nie z tytułu udzielonych zabezpieczeń lub poręczeń, a także od osób, które są osobiście odpowiedzialne za zobowiązania spółki.

Dochodzenie należności zależne od formy prawnej dłużnika

W pierwszej kolejności wierzyciel musi ustalić, kto teraz ponosi odpowiedzialność za dług, aby móc przeciwko tej osobie skierować swoje żądanie. Zależy to przede wszystkim od formy prawnej, w której dłużnik prowadził działalność.

W przypadku spółek osobowych odpowiedzialność wspólników, którzy ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem jest solidarna i subsydiarna. Wspólnicy ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania razem ze spółką, ale wierzyciel może prowadzić egzekucję z majątku wspólnika, dopiero gdy egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna.

W przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania, ale tylko jeśli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna. Należy zatem w pierwszej kolejności pozwać samą spółkę i uzyskać tytuł egzekucyjny, a dopiero po bezskutecznej egzekucji wytoczyć odrębne powództwo przeciwko członkowi zarządu.

Gdy dłużnikiem byłaby spółka akcyjna, to żadna osoba fizyczna nie odpowiada bezpośrednio za zobowiązania takiej spółki. Wierzyciel powinien skierować roszczenie odszkodowawcze za niezłożenie przez członków zarządu wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie.

Odzyskiwanie należności może przysparzać trudności

Osoby fizyczne, które mogą ponosić odpowiedzialność za zobowiązania spółki często liczą na to, że po wykreśleniu spółki wierzyciele zniechęcą się i zaniechają starań o odzyskanie należności. Warto jednak mieć świadomość, że sam fakt wykreślenia spółki nie przekreśla możliwości odzyskania należności.

Nasza ekspertka Anika Sitkowska, która jest Radcą prawnym i jednocześnie Doradcą restrukturyzacyjnym, poruszyła ten temat w artykule pt. „Czy można odzyskać wierzytelności po wykreśleniu spółki z KRS?” w ramach cyklu „Biznes w czasie kryzysu” dla dziennika Rzeczpospolita.

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem – link